جلسات آموزشی برندینگ

جلسات آموزشی سئو
پکیج آموزشی سه جلسه ای
برندینگ در حوزه سوشال مدیا
شیوه بازاریابی در محیط مجازی
مدیریت و هدایت برند
جلسات ۹۰ دقیقه ای
بصورت غیر حضوری
با کیفیت بالای ارتباطی
سر فصل های قوی

تمامی پکیج ها به صورت سه جلسه ای می باشند که با توجه به نظر شما این عدد قابل تغییر است.