منشأ و رکن اساسی نظام بازاریابی، نیازها و خواسته های انسان می باشد. نیاز، بیان کننده حالت محرومیت احساس شده در فرد اسـت کـه باعـث عـدم آرامش فرد میشود و در وی شوقی برای برطرف کردن آن به وجود می آورد.

بازاریابی “ایجاد نیاز” همزمان با پیشرفت های تکنولوژی به شکوفایی رسید، مشتریان با محصولاتی روبرو میشدند که تا قبل از این به آن نیازی نداشتند اما کار و زندگی را مطلوب تر و سرعت انجام کارها را بیشتر میکرد.  چیزی که نگاه بسیاری از سرمایه گذاران امروز در پی آنست، سهم از بازار و بالابردن حاشیه سود امن است، غافل از اینکه کلید پیشرفت در بازاریابی “ایجاد نیاز” می باشد.

کلید شناخت و تشخیص نیاز مشتری در اشراف بازاریاب به کار و در دست داشتن اطلاعات جامع از عملکرد اوست. هرچقدر به شکل تخصصی تری وارد یک بازار شویم و شناخت درست و عمیق تری ازمشتریان بدست آوریم امکان موفقیت های قطعی و روزافزون در بازاریابی “ایجاد نیاز” بیشتر و بیشتر خواهد بود.

در حالت کلی، موفقیت هر سازمان در برآورده ساختن نیازهای مشتریان مترادف با دست یابی به سهم ‌بیشتری از بازار و به تبع آن سودآوری بیشتر است. محوریت این موضوع در انتخاب مشتریان، آنجا نمود می‌یابد که اغلب افراد بدون توجه به مواردی از قبیل اندازه، قدمت و سابقه سازمان‌های ارایه کننده خدمات، روی به سوی سازمانی می‌آورند که به بهترین نحو نیازهای آنان را برآورده می‌سازد.

ست گولدین میگوید: “برای فروش محصولات خود به دنبال مشتری نباشید، برای مشتریان خود محصولی پیدا کنید.”