جلسات آموزشی برندینگ

جلسات آموزشی برندینگ
هر جلسه ۹۰/۰۰۰ تومان
جلسات ۹۰ دقیقه ای
سر فصل های قوی
به صورت غیر حضوری
با کیفیت بالای ارتباطی

تمامی پکیج ها به صورت سه جلسه ای می باشند که با توجه به نظر شما این عدد قابل تغییر است.